Monday, April 24, 2006

爽呀!go 媽唔記得關門
等我靜雞雞入房
跳上張壯牀訓陣先
點知咁就訓著咗
原來訓牀係咁爽...嘻嘻

Saturday, April 15, 2006

變咗隻大頭貓


波仔...
你成日話個頭生得細.
等我教你叫 Boma 買件橫間加細碼圓領 T shirt 就得.
唔信?睇相喇.....