Wednesday, August 23, 2006

我有一張身份證

Christy 姐姐..你貓咪媽真好.給你一張身份證.更好佢又教識 go爸做.
最後 go 爸跟我做咗一張..
真好開心呀...謝謝!!!
Saturday, August 19, 2006

貓展寫真

貓展當日.很多哥哥姐姐拿相機跟我照相.當時我很疲倦.閉目養神.突然間有位哥哥用長鏡對準我照相.精神為之一振,佢拍所好耐.go爸跟他聊天及看一看佢為我拍的相片.拍得很好.go爸留下e-mail給哥哥.叫他方便時e-mail相片給他..結果哥哥真係寄來..多謝 man ice 哥哥..我想訓教呀

擺好post
Monday, August 07, 2006

小學生.攞尾彩小學生.攞尾彩.好彩大少哥在隔離.沾咗D 旺氣.臨尾攞番條大彩帶.多謝各位COOLOOK貓媽貓爸現場打氣.
感謝..嘻嘻我又可以撒GO 媽嬌..