Tuesday, July 04, 2006

小時候小小的宇宙
歡欣的宇宙
是我少時候

2 comments:

Miss Four said...

Go 爸go媽,

睇番d相, 係咪好sweet呀? 我間唔中都睇吓大少細個d相, 好開心架!

go 媽 said...

見到他開開心心..建康成長..真的好開心..
看他小時候的相..眨吓眼又過一年