Sunday, December 23, 2007

各不相干

高高和妹妹.睡覺都要一個東一個西.好像陌路人.
各不相干.互不拖欠.真係服咗你地喇!


2 comments:

波媽 said...

雪雪 & go go 新屋習慣嘛, 雪雪 go媽又話你唔肯食成貓糧, 但睇你果團肉一碌咁訓係張床度一d 都唔覺有廋左播?? go媽go爸, 而家改左1月13號來我家, 你地得閒嗎?

go 媽 said...

波媽..雪塵妹曾仔高都習慣.宜家成日玩捉迷藏.通屋走.亞高得閒就叫亞妹玩.亞妹心情好就玩.但玩得好瘋癲.亞妹成曰突擊用手拍打高哥.fi fi 高哥.玩兩玩高哥就發火.追亞妹咬.亞妹就收手躲起來.真係服咗佢地..下月十三號無問題.到時去探迷丹尼哥哥同佢地hoobee 大家族..